Історія журналу

Якщо Ваша професійна діяльність пов’язана з вимірюваннями, Вас обов’язково зацікавить “Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” (УМЖ / UMJ) – спеціалізоване науково-технічне видання, засноване Національним науковим центром “Інститут метрології” у 1995 р. спочатку як “Український метрологічний журнал”, а у 2017 р., з метою розширення географії публікацій та читачів, до назви доданий англомовний переклад.

“Український метрологічний журнал” було зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 10669 від 25 листопада 2005 р.).

УМЖ / UMJ зареєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 22932-12832ПР від 26 вересня 2017 р.), а також входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714).

Журнал має міжнародні стандартні номери серіального видання:
 ISSN (Print) 2306-7039; ISSN (Online) 2522-1345.

Електронні версії УМЖ / UMJ розміщуються на сайті журналу: http://umj.metrology.kharkov.ua/ та на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Umlzh/index.html

“Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” є фаховим науково-технічним виданням. Опубліковані в ньому статті зараховуються при захисті дисертацій.

Видання індексується міжнародною бібліометричною та наукометричною базою даних Google Scholar.

УМЖ / UMJ має ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI: 10.24027/2306-7039), і відповідно кожна надрукована стаття має свій DOI, що захищає інтелектуальну власність автора і полегшує пошук статті в інформаційному просторі.

ННЦ “Інститут метрології” зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК № 5944 від 15.01.2018 р.).

 

СФЕРА ЖУРНАЛУ

На сторінках видання для науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація із законодавчої метрології, еталонів, фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, референтних зразків, стандартизації, сертифікації, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

“Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” приймає для публікації статті з результатами оригінальних досліджень, пов’язаних із поліпшенням точності вимірювань у таких галузях, як фізика, технічні науки, фізикохімія. Журнал запрошує також авторів з оригінальними статтями з теоретичної та законодавчої метрології.

Особлива перевага надається статтям, у яких наведено результати досліджень зі створення нових або вдосконалення існуючих еталонів, що відтворюють основні та похідні одиниці Міжнародної системи одиниць (SI), а також статтям, у яких наведено результати звірень національних еталонів з еталонами інших країн та міжнародними еталонами.

 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

До друку приймаються оригінальні наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку.