DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2017.125515

Оптичні вимірювання для неінвазивної гемоглобінометрії

Микола Іванович Ходаковський, Микола Миколайович Будник, Тетяна Миколаївна Риженко, Павло Анатолійович Мержвинський, Максим Ігорович Мудренко, Ярослав Миколайович Тимошенко, Леонід Вікторович Грищенко, Євген Петрович Тимофеєв, Анжеліка Іванівна Расчектаєва

Анотація


Розглядаються питання забезпечення єдності оптичних вимірювань у біомедичних приладах: фотогемометрі неінвазивному комп’ютерному (портативному) ФГНК(П)1–01 та вимірювачі середньої потужності оптичного випромінювання ІТ 1703S. Фотогемометр ФГНК(П)1–01 призначений для вимірювання концентрації загальної кількості гемоглобіну в кровоносних судинах мікроциркуляторного русла біотканин людини або іншого живого організму за допомогою монохроматичних джерел інфрачервоного (референтний канал) і зеленого (сигнальний канал) спектрів світла і оптоелектричного первинного перетворювача у відбитому (дифузно розсіяному) світлі, розміщених з одного боку поверхні тіла людини. Вимірювач ІТ 1703S розроблено для вимірювання оптичної потужності в оптичному волокні, оптичних компонентах інтелектуальних сенсорів та волоконно-оптичних системах передачі інформації у спектральному діапазоні на фіксованих довжинах хвиль 525, 630 та 850 нм.

Наведено особливості конструкції та принципи функціонування біомедичних приладів. Розглянуто особливості розробки конструкції оптичних атенюаторів із фіксованим та зі змінним затуханням, які використо­вуються разом з вимірювачем середньої потужності оптичного випромінювання ІТ 1703S. Також розглядається програмне забезпечення фотогемометра ФГНК (П) 1–01 та методи калібрування приладів. Наведено результати вимірювань та розрахунок калібрувальної залежності фотогемометра ФГНК (П) 1–01. Наведено особливості виготовлення та метрологічної атестації мір коефіцієнтів дифузного відбиття, які використовуються разом із фотогемометром ФГНК(П)1–01. Розглянуто особливості розробки методик виконання вимірювань та про­ведення метрологічної атестації з урахуванням вимог нормативно-технічної документації з метрології у галузі оптичних вимірювань.

Ключові слова


вимірювач оптичної потужності; градуювальна крива; оптична густина; оптичний атенюатор; фотогемометр

Повний текст:

PDF

Посилання


Classification of the ESIC. Available at: www.libussr. ru/doc_ussr/usr_10041.htm (accessed 5 June 2017)

DSTU 2595–94. Measuring instruments and equipment for functional diagnostics. Kyiv, Gosstandart of Ukraine, 1994. 61 p. (in Ukrainian).

Ryzhenko Т. М. [Classification of sensory devices]. Trudy naukovo-tekhnychna shkola-seminar “Biologhichna i medychna informatyka ta kibernetyka” [Proc. scientific and technical school-seminar “Biological and medical informatics and cybernetics]. Kyiv, June 17–22, 2013, pp. 33–36 (in Ukrainian).

DSTU 7122–2009. State verification scheme for measuring instruments of spectral, integrated and reduced transmission coefficients, mirror and diffuse reflection in the wavelength range from 0.2 mkm to 25.0 mkm. Kyiv, Gosstandart of Ukraine, 2009. 23 p. (in Ukrainian).

PMA. Hemoglobinometer non-invasive PNF¬GH 01. Program and methodology of metrological certification. Kyiv, SE Ukrmetrteststandart, 2013. 19 p. (in Ukrainian, unpublished).

MPU1089–37–13. Instruction. Metrology. Photovoltaic hemoglobinometers. Method of verification. Kyiv, SE Ukrmetrteststandart, 2014. 21 p. (in Ukrainian, unpublished).

Budnyk N. N., Tymoshenko Ja.N., Baghackyj V. A., Merzhvynskyj A. A., Khodakovskyj N. Y. [Metrological certification of a non-invasive hemoglobinometer]. Trudy naukovo-tekhnychna shkola-seminar “Biologhichna i medychna informatyka ta kibernetyka” [Proc. scientific and technical school-seminar “Biological and medical informatics and cybernetics]. Kyiv, June 17–22, 2013, pp. 61–69 (in Russian).

Merzhvynskyj A. A., Osadcyv Y. V., Savchen¬ko Y. Y. and other. [The effect of blood supply on the interpretation of signals from a noninvasive hemoglobinometer]. Ibid, pp. 51–60 (in Russian).

PMA. Non-invasive computer photogemometer (portable) FGhNK(P) 1–01. Program and methodology of metrological certification. Kyiv, SE Ukrmetrteststandart, 2014. 24 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Класифікатор ЄСКД. URL: www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10041.htm

ДСТУ 2595–94. Прилади вимірювальні та апаратура для функціональної діагностики. Київ:Держстандарт України, 1994. 61 с.

Риженко Т. М. Класифікація сенсорних приладів. Біологічна і медична інформатика та кібернетика (БМІК‑2013): наук.- техн. школа-семінар (Київ, 17–22 червня 2013). Київ, 2013. С. 33–36.

ДСТУ 7122–2009. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм. Київ: Держстандарт України, 2009. 23 с.

ПМА. Гемоглобінометр неінвазивний ПНФГ‑01. Програма і методика метрологічної атестації. Київ: ДП “Укрметртестстандарт”, 2013. 19 с.

МПУ 1089–37–13. Інструкція. Метрологія. Гемоглобінометри фотоелектричні. Методика повірки. Київ: ДП “Укрметртестстандарт”, 2014. 21 с.

Будник Н. Н., Тимошенко Я. Н., Багацкий В. А., Мержвинский А. А., Ходаковский Н. И. Метрологическая аттестация неинвазивного гемоглобинометра. Біологічна і медична інформатика та кібернетика (БМІК‑2013): наук.- техн. школа-семінар (Київ, 17–22 червня 2013). Київ, 2013. С. 61–69.

Мержвинский А. А., Осадцив И. В., Савченко И. И. и др. Влияние кровенаполнения на интерпретацию сигналов неинвазивного гемоглобинометра. Там само. С. 51–60.

ПМА. Фотогемометр неінвазивний комп’ютерний (портативний) ФГНК(П)1–01. Програма і методика метрологічної атестації. Київ: ДП “Укрметртестстандарт”, 2014. 24 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345