Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • текст статті в електронному вигляді у форматі doc, docх (загальний обсяг статті разом із графічними матеріалами та двома анотаціями 14 кеглем через 1,5 інтервали ‒ від 12 до 16 сторінок А4);
 • · вихідні рисунки, графіки, фото – додатково окремими файлами;
 • ·анотації в тексті статті двома мовами укр./англ. (на початку - мовою оригіналу статті ‒ 1200 зн., наприкінці ‒ іншою мовою ‒ 1800 зн.) та ключові слова до них (5-6 слів), які мають відображати зміст статті;
 • картка автора(ів) на окремому аркуші двома мовами ‒ прізвище, ім’я та по батькові повністю, посада, вчений ступінь та звання, місце роботи (повна назва організації та поштова адреса), контактні телефони, e-mail кожного автора статті, h-індекс, ORCID, ResearcherID;
 • · офіційний лист від закладу, в якому виконано роботу, із зазначенням головного та/або наукового редактора та підписом керівника організації, де працює автор;

 • разом зі статтею до редакції має бути подано документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення цих матеріалів у мережі Інтернет (сканована копія з підписами авторів за шаблоном);
 • · оформлення статей має відповідати міжнародним стандартам;
 • матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

“Український метрологічний журнал”/“Ukrainian Metrological Journal”

На сторінках видання для науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація із законодавчої метрології, еталонів, фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, референтних зразків, стандартизації, сертифікації, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

УМЖ / UMJ приймає для публікації статті з результатами оригінальних досліджень, пов’язаних із поліпшенням точності вимірювань у таких галузях, як фізика, технічні науки, фізикохімія. Журнал запрошує також авторів з оригінальними статтями з теоретичної та законодавчої метрології.

Особлива перевага надається статтям, у яких наведено результати досліджень зі створення нових або вдосконалення існуючих еталонів, що відтворюють основні та похідні одиниці Міжнародної системи одиниць (SI), а також статтям, у яких наведено результати звірень національних еталонів з еталонами інших країн та міжнародними еталонами.

 

Керівництва для авторів!

До друку приймаються оригінальні наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку.

 

Стаття подається українською або англійською мовами в електронному вигляді відповідно до “Керівництва для авторів”.

На першій сторінці мовою оригіналу статті повинні бути: індекс УДК; назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора(ів); повна назва організації, де працює автор, поштова адреса; e-mail; анотація (1200 знаків); ключові слова (5‒6 слів). Текст (в одну колонку) і таблиці мають бути набрані шрифтом Times New Roman у редакторі Microsoft Word. Розмір шрифту: у тексті ‒ 14, у таблиці – 12, міжрядковий інтервал ‒ 1,5; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

 

*Якщо стаття подається англійською мовою, обов’язково додається укр. переклад.

 

Списки літератури складаються у порядку посилання в тексті й надаються двома блоками. Перший “Список літератури” оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, другий References ‒ відповідно до міжнародних стандартів (див. Зразок). У разі наведення посилань на нормативні документи необхідно перевіряти їх чинність згідно з каталогом нормативних документів, який розміщено на сайті національного органу стандартизації (ДП “УкрНДНЦ”) за посиланням: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/

 

Формули мають бути подані тільки у форматі MathType та нумеруватися в круглих дужках з правого боку. Нумеруються тільки ті формули, на які в тексті є посилання. Рисунки вставляти без обтікання текстом. Ілюстрації (чорно-білі), виконані не в графічному редакторі Word, мають бути надані в окремих файлах у форматі tif, bmp, jpg з густиною точок на дюйм 300–600 dpi. На кожну формулу, таблицю, рисунок обов’язково мають бути посилання в тексті.

 

Стаття та всі необхідні матеріали направляються електронною поштою

на e-mail: lanabelousova23@gmail.com ; journal@metrology.kharkov.ua

 

 

 

До редакції направляються:

 • текст статті в електронному вигляді у форматі doc, docх (загальний обсяг статті разом із графічними матеріалами та двома анотаціями 14 кеглем через 1,5 інтервали ‒ від 12 до 16 сторінок А4);
 • анотації в тексті статті двома мовами укр./англ. (на початку - мовою оригіналу статті ‒ 1200 зн., наприкінці ‒ іншою мовою ‒ 1800 зн.) та ключові слова до них (5-6 слів), які мають відображати зміст статті;
 • вихідні рисунки, графіки тощо – додатково окремими файлами;
 • картка автора(ів) на окремому аркуші двома мовами ‒ прізвище, ім’я та по батькові повністю, посада, вчений ступінь та звання, місце роботи (повна назва організації та поштова адреса), контактні телефони, e-mail кожного автора статті, h-індекс, ORCID, ResearcherID;
 • разом зі статтею до редакції має бути подано документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення цих матеріалів у мережі Інтернет (сканована копія з підписами авторів, див. Зразок);
 • експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших ЗМІ;
 • оформлення статей має відповідати міжнародним стандартам;
 • матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

 

 

Увага! Усі статті, надіслані до редакції, проходять обов’язкову перевірку на плагіат.

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для перевірки, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися оглядом або інформацією про документ з будь-ким або безпосередньо звертатися до авторів без дозволу Редактора.