Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • текст статті в електронному вигляді у форматі doc, docх (загальний обсяг статті разом із графічними матеріалами 14 кеглем через 1,5 інтервали ‒ від 12 сторінок формату А4);
 • · вихідні рисунки, графіки, фото – додатково окремими файлами;
 • · в окремому файлі трьома мовами (українською, англійською та російською) подаються: назва статті, ініціали та прізвище авторів, місце роботи з повною адресою, e-mail, анотації (українською та англійською ‒ не менш 1800 знаків) і ключові слова (5-6 слів), які мають представляти зміст статті;
 • картка автора(ів) ‒ прізвище, ім’я та по батькові повністю, посада, вчений ступінь та звання, місце роботи (повна назва організації та поштова адреса), домашня адреса, контактні телефони, e-mail кожного автора статті ‒ на окремому аркуші трьома мовами (українською, англійською та російською);
 • · офіційний лист від закладу, в якому виконано роботу, із зазначенням головного та/або наукового редактора та підписом керівника організації, де працює автор;

 • · разом зі статтею до редакції має бути поданий документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення цих матеріалів у мережі Інтернет (сканована копія з підписами авторів);
 • · оформлення статей має відповідати міжнародним стандартам;
 • матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

«Український метрологічний журнал» було зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 10669 від 25 листопада 2005 р.)

УМЖ/UMJ зареєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 22932-12832ПР від 26 вересня 2017 р.), а також входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714).

Видання має міжнародні стандартні номери серіального видання:
 ISSN (print) 2306-7039; ISSN (Online) 2522-1345.

Електронні версії УМЖ / UMJ розміщуються на сайті журналу: http://umj.metrology.kharkov.ua/ та на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Umlzh/index.html

«Український метрологічний журнал» / «Ukrainian Metrological Journal» є фаховим науково-технічним виданням. Опубліковані в ньому статті зараховуються при захисті дисертацій.

Видання індексується міжнародною бібліометричною та науко- метричною базою даних Google Scholar.

УМЖ / UMJ має ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI: 10.24027/2306-7039), і відповідно кожна надрукована стаття має свій DOI, що захищає інтелектуальну власність автора і полегшує пошук статті в інформаційному просторі.

ННЦ «Інститут метрології» зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК № 5944 від 15.01.2018 р.).

       Статті, надані до журналу, обов’язково повинні мати метрологічний характер.

 

Стаття подається українською, англійською або російською мовами в електронному вигляді.

На першій сторінці статті повинні бути: індекс УДК (універсального десяткового класифікатора); назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора(ів); повна назва організації, де працює автор, і поштова адреса; e-mail; анотація (1800 знаків); ключові слова (5-6 слів).

Текст (в одну колонку) і таблиці мають бути набрані шрифтом Times New Roman у редакторі Microsoft Word. Розмір шрифту: у тексті ‒ 14, у таблиці – 12, міжрядковий інтервал ‒ 1,5; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Слова мають розділятися тільки одним пропуском.

Скорочення слів, імен, назв, мір, фізичних, хімічних, математичних величин та терміни повинні бути загальноприйнятими, одиниці подаватися у системі SI.

Поданий матеріал повинен бути логічно пов’язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру. У процесі викладення матеріалу слід дотримуватися наукового стилю.

Списки літератури складаються у порядку посилання в тексті і надаються двома блоками. Перший “Список літератури” оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, другий References ‒ відповідно до міжнародних стандартів. Якщо в першому списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті. Посилання на ще не опубліковані праці не допускаються.

Див. приклади на сайті журналу у розділі “Посилання”: http://umj.metrology.kharkov.ua/

Формули мають бути подані тільки у форматі MathType та нумеруватися в круглих дужках з правого боку. Нумеруються тільки ті формули, на які в тексті є посилання. Змінні математичні величини безпосередньо в тексті статті набираються латинськими літерами курсивом, матриця, вектор – напівжирним шрифтом, грецькі символи – шрифтом Symbol.

Рисунки вставляти у документ без обтікання текстом. Графіки виконувати в програмі MS Excel та імпортувати у документ як рисунки. Складні креслення виконувати в окремому редакторі. Ілюстрації (чорно-білі), виконані не в графічному редакторі Word, мають бути надані в окремих файлах у форматі tif, bmp, jpg з густиною точок на дюйм 300–600 dpi. На кожну формулу, таблицю, рисунок обов’язково мають бути посилання в тексті.

Стаття та всі необхідні матеріали направляються електронною поштою на e-mail: journal@metrology.kharkov.ua

Адреса редакції для листування:

ННЦ “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42,

м. Харків, 61002.

Тел.: + 38 (057) 704-98-43

До редакції направляються:

 • · текст статті в електронному вигляді у форматі doc, docх (загальний обсяг статті разом із графічними матеріалами 14 кеглем через 1,5 інтервали ‒ від 12 сторінок формату А4);
 • · вихідні рисунки, графіки, фото – додатково окремими файлами;
 • · в окремому файлі трьома мовами (українською, англійською та російською) подаються: назва статті, ініціали та прізвище авторів, місце роботи з повною адресою, e-mail, анотації (українською та англійською ‒ не менш 1800 знаків) і ключові слова (5-6 слів), які мають представляти зміст статті;
 • · картка автора(ів) ‒ прізвище, ім’я та по батькові повністю, посада, вчений ступінь та звання, місце роботи (повна назва організації та поштова адреса), домашня адреса, контактні телефони, e-mail кожного автора статті ‒ на окремому аркуші трьома мовами (українською, англійською та російською);
 • · офіційний лист від закладу, в якому виконано роботу, із зазначенням головного та/або наукового редактора та підписом керівника організації, де працює автор;
 • · разом зі статтею до редакції має бути поданий документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення цих матеріалів у мережі Інтернет (сканована копія з підписами авторів);
 • · оформлення статей має відповідати міжнародним стандартам;
• матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

 

       Матеріали статті слід направляти електронною поштою на e-mail: journal@metrology.kharkov.ua

 

Журнал можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку (передплатний індекс – 40515).

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для перевірки, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися оглядом або інформацією про документ з будь-ким або безпосередньо звертатися до авторів без дозволу Редактора.