Про журнал

Галузь та проблематика

СФЕРА ЖУРНАЛУ

На сторінках видання для науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація із законодавчої метрології, еталонів, фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, референтних зразків, стандартизації, сертифікації, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

“Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” приймає для публікації статті з результатами оригінальних досліджень, пов’язаних із поліпшенням точності вимірювань у таких галузях, як фізика, технічні науки, фізикохімія. Журнал запрошує також авторів з оригінальними статтями з теоретичної та законодавчої метрології.

Особлива перевага надається статтям, у яких наведено результати досліджень зі створення нових або вдосконалення існуючих еталонів, що відтворюють основні та похідні одиниці Міжнародної системи одиниць (SI), а також статтям, у яких наведено результати звірень національних еталонів з еталонами інших країн та міжнародними еталонами.

Процес рецензування

1. Наукові статті, які надійшли до редакції журналу, проходять через процедуру рецензування.

Прийнято наступні види рецензування статей:

a) рецензування головним редактором (main editor peer review) або його висновок;

b) відкрите рецензування офіційним рецензентом (open peer revie) – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю, який має науковий ступінь доктора наук (рецензія подається до редакції автором, якщо він не є співробітником ННЦ «Інститут метрології»);

c) одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні);

d) двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – обидва не знають один про одного).

Для публікації статей студентів магістратури, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук окрім рецензії має бути подана рекомендація профільної кафедри або наукового керівника роботи.

2. Рішення щодо обрання виду рецензування належить головному редактору.

3. Рецензент повинен розглянути статтю та направити головному редактору (по e-mail) згоду або мотивовану відмову від рецензування.

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не можуть перевищувати двох тижнів.

4. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значимість дослідження, співвідносити висновки автора з існуючими науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії повинна служити оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в рішення розглянутої проблеми. Доцільно відзначити в рецензії відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також зробити висновок про достовірність і обгрунтованість висновків автора.

5. Після отримання рецензій редколегією приймається остаточне рішення про опублікування або відмову в опублікуванні статті.

На підставі прийнятого рішення авторові (авторам) по e-mail або поштою надсилається лист, в якому повідомляється про прийняте рішення щодо публікації його статті. У разі відмови у публікації рецензенти залишаються анонімними.

6. Редколегія має право направляти статті на додаткове зовнішнє анонімне рецензування. Головний редактор надсилає рецензенту лист з проханням про рецензування. До листа додаються стаття і рекомендована форма рецензії.

7. Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія.

8. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу.

Видавнича етика. Етика наукових публікацій

ВИДАВНИЧА ЕТИКА. ЕТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. ЗАЯВА ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Редакційна колегія видання «Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal», видавцем якого є Національний науковий центр «Інститут метрології», дотримується норм етики, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і докладає всіх зусиль до запобігання будь-яких порушень норм. Редакційна колегія УМЖ / UMZh керується принципами Комітету з етики публікацій (COPE). Редакційна політика журналу – це принципи прозорості і передової практики наукових публікацій для оцінки поданих матеріалів.

УМЖ / UMJ має ідентифікатор цифрового об'єкту (DOI:10.24027/2306-7039), і кожна стаття відповідно має свій власний DOI, який захищає інтелектуальну власність автора і полегшує пошук статті в інформаційному просторі.

Обов'язки Редактора

Редактор оцінює рукописи без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів. Рішення засновані на важливості, оригінальності і ясності документа, а також на обґрунтованості дослідження і його значущості для охоплення журналу.

Можливі рішення включають прийняття, ухвалення зі змінами або відмову. Якщо авторам пропонується переглянути і повторно подати статтю, немає ніякої гарантії, що переглянута стаття буде прийнята. Відхилені статті не будуть переглянуті.

Статті можуть бути відхилені без розгляду, якщо вони явно не підходять за тематикою для публікації. Головний редактор відповідає за прийняття рішення про те, який з рукописів, представлених в журнал, буде опублікований на основі валідації розглянутої роботи, її важливості для дослідників і читачів, коментарів рецензентів і таких правових вимог, як які в даний час діють щодо наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Головний редактор може погодитися з іншими редакторами або рецензентами з приводу прийняття рішення.

Редактор забезпечує конфіденційність усіх матеріалів, представлених в журнал, і всіх повідомлень з рецензентами, якщо інше не погоджено з відповідними авторами і рецензентами. У виняткових обставинах і в консультації з видавцем Редактор може ділитися обмеженою інформацією з Редакторами інших журналів для усунення суперечливих питань в матеріалах, представлених для публікації в журналі.

Коли виникає конфлікт інтересів, всі учасники процесу розгляду повинні інформувати Редакційну колегію. Всі питання обговорюються на засіданні Редакційної ради.

Редактор (спільно з видавцем) вживатиме відповідних заходів, коли етичні проблеми виникають щодо представленого рукопису або опублікованої статті. Кожен акт неетичної видавничої поведінки буде розглянуто, навіть якщо він буде виявлений через роки після публікації. Якщо під час розгляду етичне порушення буде обґрунтованим, в журналі буде опублікована корекція або інша замітка, яка може бути актуальною.

Обов'язки Рецензентів

Всі представлені матеріали підлягають суворому розгляду рецензентами, які є фахівцями в тематичної області конкретної статті. Рецензенти оцінюють рукописи за інтелектуальним змістом без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Розгляд статті повинен проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна.

Експерти перевіряють ряд питань у рукописі, включаючи оцінку обґрунтованості методології і процедур дослідження. Вони також проявлятимуть пильність щодо будь-якої неетичної практики дослідження або плагіату. У разі необхідності вони можуть рекомендувати зміни і повторне подання статті. В інших випадках вони можуть рекомендувати відхилення з різних причин.

Рецензенти повинні проконсультуватися з Редактором, перш ніж погодитися на огляд документа, в якому у них можуть виникнути потенційні конфлікти інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-якими з авторів, компаній або установ.

Якщо рецензент передбачає, що автор включає посилання на роботу рецензента (або їх партнерів), це повинно бути за справжніми науковими причинами, а не з метою збільшення кількості цитування рецензента або підвищення наочності їх роботи.

Редактор журналу покладається на своїх рецензентів, щоб дати рекомендації щодо того, приймати або відхиляти статтю.

Будь-які рукописи, отримані для перевірки, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися оглядом або інформацією про документ з будь-ким або безпосередньо звертатися до авторів без дозволу Редактора.

Рецензент повинен також звертати увагу видавця на будь-яку суттєву схожість або збіг між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею, з якої ознайомився особисто.

Обов'язки Авторів

Автори зобов'язані брати участь в процесі експертної оцінки.

Автори рукописів оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Документ повинен містити достатні дані і посилання, що дозволяють іншим тиражувати роботу. Шахрайські свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятні.

Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні твори, і якщо автори опублікували роботу і / або вислови інших авторів, це повинно бути відповідним чином цитовано, і в разі потреби було отримано дозвіл.

Автор не повинен взагалі публікувати рукописи, що описують практично ті ж дослідження в більш ніж одному журналі первинної публікації. Одночасна передача одного й того ж рукопису кілька журналів є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автори повинні посилатися на публікації, які вплинули на опубліковану роботу. Інформація, отримана конфіденційно, як в розмові, листуванні або обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу від джерела.

Плагіат приймає безліч форм: від «передачі» чужої статті в якості власної статті автора – для копіювання або перефразування істотних частин чужої статті (без атрибуції), щоб претендувати на результати досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і неприйнятний.

Авторство повинно обмежуватися тими, що додали значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, що додали істотний внесок, повинні бути вказані в якості співавторів.

Необхідно розкривати всі джерела фінансової підтримки для проведення досліджень та / або підготовки статті, а також роль спонсора (авторів), якщо така є, в проекті дослідження; в зборі, аналізі та інтерпретації даних; при складанні звіту; і в рішенні представити статтю для публікації. Якщо джерело фінансування не мало такої участі, то це повинно бути вказано.

При виявленні автором значної помилки або неточності у своїй власній опублікованій роботі, обов'язок Автора негайно повідомити редактора журналу або видавця, щоб скасувати або виправити статтю, в разі, якщо редактор визнає за необхідне. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої сторони про те, що опублікована робота містить помилку, автор зобов'язується співпрацювати з редактором і надати підтвердження даних за запитом редактора.

Автори зберігають за собою права на авторство своєї роботи і надають журналу право першої публікації цієї роботи з правом по закінченні 12 місяців після публікації вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.

Політика відтермінованого доступу та передплата

ПОЛІТИКА ВІДТЕРМІНОВАНОГО ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ТА ПЕРЕДПЛАТА

Цей журнал практикує політику відтермінового відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Через 12 місяців після публікації зміст журналу стає повністю відкритим.

Публікація в даному виданні не передбачає сплати за друк та рецензування.

Передплата здійснюється на паперову версію видання у поштових відділеннях або на сайті http://presa.ua/ukrains-kij-metrologichnij-zhurnal.html#. Індекс для передплати 40515.

Історія журналу

Якщо Ваша професійна діяльність пов’язана з вимірюваннями, Вас обов’язково зацікавить “Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” (УМЖ / UMJ) – спеціалізоване науково-технічне видання, засноване Національним науковим центром “Інститут метрології” у 1995 р. спочатку як “Український метрологічний журнал”, а у 2017 р., з метою розширення географії публікацій та читачів, до назви доданий англомовний переклад.

“Український метрологічний журнал” було зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 10669 від 25 листопада 2005 р.).

УМЖ / UMJ зареєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію cерія КВ № 22932-12832ПР від 26 вересня 2017 р.), а також входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714).

Журнал має міжнародні стандартні номери серіального видання:
 ISSN (Print) 2306-7039; ISSN (Online) 2522-1345.

Електронні версії УМЖ / UMJ розміщуються на сайті журналу: http://umj.metrology.kharkov.ua/ та на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Umlzh/index.html

“Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” є фаховим науково-технічним виданням. Опубліковані в ньому статті зараховуються при захисті дисертацій.

Видання індексується міжнародною бібліометричною та наукометричною базою даних Google Scholar.

УМЖ / UMJ має ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI: 10.24027/2306-7039), і відповідно кожна надрукована стаття має свій DOI, що захищає інтелектуальну власність автора і полегшує пошук статті в інформаційному просторі.

ННЦ “Інститут метрології” зареєстрований у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК № 5944 від 15.01.2018 р.).

 

СФЕРА ЖУРНАЛУ

На сторінках видання для науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація із законодавчої метрології, еталонів, фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, референтних зразків, стандартизації, сертифікації, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

“Український метрологічний журнал” / “Ukrainian Metrological Journal” приймає для публікації статті з результатами оригінальних досліджень, пов’язаних із поліпшенням точності вимірювань у таких галузях, як фізика, технічні науки, фізикохімія. Журнал запрошує також авторів з оригінальними статтями з теоретичної та законодавчої метрології.

Особлива перевага надається статтям, у яких наведено результати досліджень зі створення нових або вдосконалення існуючих еталонів, що відтворюють основні та похідні одиниці Міжнародної системи одиниць (SI), а також статтям, у яких наведено результати звірень національних еталонів з еталонами інших країн та міжнародними еталонами.

 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

До друку приймаються оригінальні наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку.