DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2015.119375

Реалізація біоімпедансних вимірювань у медицині

О. О. Антонюк, Є. В. Походило

Анотація


Проведено аналіз різних видів біоімпедансометрії. Систематизовано інформацію про інформативні параметри біоімпедансу, еквівалентні схеми заміщення біологічних об’єктів. Охарактеризовано частотні діапазони вимірювання інформативних параметрів. Проаналізовано різні методи приєднання електродів.

Ключові слова


Біоімпедансометрія; інформативні параметри біоімпедансу; еквівалентні схеми заміщення біологічних об’єктів; частотні діапазони вимірювання; приєднання електродів

Повний текст:

PDF

Посилання


Николаев Д.В. Биоимпедансный анализ состава тела / А. Смирнов, И. Бобринская, С. Руднев. – М.: Наука, 2009. – 392 с.

Мартиросов Э.Г. Технологии и методы определения тела человека / Э. Мартиросов, Д. Николаев, С. Руднев. – М.: Наука, 2006. – 248 с.

Белик К.Д. Методы и средства многочастотной электроимпедансометрии тканей человека для онкохирургии: автореф. дис. … канд. техн. наук / К.Д. Белик. – Новосибирск, 2010. – 22 с.

Тихомиров А.М. Импеданс биологических тканей и его применение в медицине / А.М. Тихомиров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pf.rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/pf/cmibf/uchebnay_rabota/lecture/impedans.pdf

Мирошниченко Е.В. Особенности биоимпедансных измерений на высоких частотах / Е. Мирошниченко, Е. Семенистая [Электронный ресурс] // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. – Т. 79, № 2. – С. 46–58.

Эквивалентные электрические модели биологических объектов / А.Л. Зуев, В.Ю. Мишланов, А.И. Судаков [и др.] // Российский журнал биомеханики. – 2012. – Т. 16, № 1 (55). – С. 110–120.

Grimnesand Sverre. Cole Electrical Impedance Model–A Critique and an Alternative / Sverre Grimnesand, Orjan G. Martinsen // IEEE. – Trans. Biomed. – January 2005. – Vol. 52, № 1. – P. 132–135.

Ярута В.О. Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами / В. Ярута [Електронний ресурс] // Системи обробки інформації. – 2011. – №. 4. – С. 231–234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2011_4_55.pdf

Калакутский Л. Биоимпедансный метод экспрессоценки уровня гематокрита крови / Л. Калакутский, С. Акулов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. – Т. 82, № 5. – С. 47–50.

Практикум по медицинской и биологической физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ismu.baikal.ru/src/downloads/6a38e8b2_elektridinamika.pdf

Тимошенко Г.В. Про можливість використання тричастотної імпедансометрії неоднорідних біологічних об’єктів / Г.В. Тимошенко // Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. – 2013. – № 54. – С. 144–150. – (Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування).

Синдеева Л. Биоэлектрические свойства живых тканей как критерии оценки состава тела человека в пожилом возрасте / Л. Синдеева, Т. Нехаева, Р. Юсупов [Электронный ресурс] // Сибирское медицинское обозрение. – 2012. – Т. 74, № 2. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/bioelektricheskie-svoystva-zhivyh-tkaney-kak-kriteriiotsenki-sostava-tela-heloveka-v-pozhilom-vozraste

Биоимпедансное исследование состава тела населения России / С.Г. Руднев, Н.П. Соболева, С.А. Стерликов [и др.]. – М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ. – 2000. – 492 с.

Ярошенко В.Т. Варіанти біоімпедансометрії при вивченні вікової фізіології людини / В. Ярошенко, О. Шарпан // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – № 1. – С. 26–29.

Спосіб і пристрій для спостереження за роботою автономної нервової системи пацієнта, що перебуває під дією наркозу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://findpatent.com.ua/patent/251/2514350.html

Федорова В.Н. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: учеб. пособие / В. Федорова, Е. Фаустов. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. – 592 с.

Третьяков О. Охорона праці: навч. Посібник з тест. комплексом на CD / О. Третьяков, В. Зацарний, В. Безсонний; за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 166 с.

Антонюк О.О. Вимірювання параметрів імітансу живих тканин з відомими схемами заміщення / О. Антонюк, М. Довгань, Є. Походило // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів: НУ ЛП, 2014. – № 75. – С. 69–72.

Походило Є.В. Імітансний контроль якості: монографія / Є. Походило, П. Столярчук. – Львів: НУ ЛП, 2012. – 164 с.

Смирнов А.В. Анализ факторов, влияющих на погрешность измерения биоимпеданса / А. Смирнов, А. Цветков // Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосуди стой системы: 7 науч.-практ. конф.: материалы. – М., 2005. – С. 61–67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345