DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2017.125040

Визначення калібрувальних та вимірювальних можливостей калібрувальної лабораторії в процесі її акредитації

Игорь Петрович Захаров, Олег Анатольевич Новоселов

Анотація


Метою статті є аналіз основних особливостей формування найменшої невизначеності, що досягається при акредитації калібрувальних лабораторій. Розглянуто мету опублікування калібрувальних і вимірювальних можливостей. Проаналізовано форму вираження найменшої невизначеності, що досягається. Розраховано коефіцієнти охоплення для ймовірності 0,9545 для різних законів розподілу вимірюваної величини: арксинусного, рівномірного, трикутного, трапецієподібного, нормального. Наведено таблицю коефіцієнтів Стьюдента для дробового числа ефективних ступенів свободи.

При поданні вимірюваної величини у вигляді діапазону значень розглянуто вираження найменшої невизна­ченості, що досягається у вигляді одиничного значення в абсолютній, відносній або комбінованій формі. Наведено формулу для лінійної інтерполяції при вираженні залежності двома відомими базовими точками. Розглянуто варіанти попереднього нелінійного перетворення діапазонів значень вхідної величини і найменшої невизначеності, що досягається.

Показано подання найменшої невизначеності, що досягається, за допомогою функції в явному вигляді, яка залежить від значень вимірюваної величини і додаткових параметрів, що впливають. Проаналізовано подання калібрувальних і вимірювальних можливостей у матричній і графічній формі.

Розглянуто питання забезпечення повноти та достовірності подання калібрувальних і вимірювальних можливостей. Проаналізовано концепцію “найкращого існуючого” приладу.

Ключові слова


Калібрування; невизначеність вимірювань; калібрувальні та вимірювальні можливості; рівень довіри; коефіцієнт охоплення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


DSTU ISO/IEC 17025:2006. Zahalni vymohy do kompetentnosti vyprobuvalnykh ta kalibruvalnykh laboratorii (ISO/IEC 17025:2005, IDT) [Ukrainian State Standard ISO/IEC 17025:2006. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart, 2007. 28 p. (in Ukrainian).

ILAC-P 14:01/2013. ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. NEQ, 2013. 14 p.

DKD‑3:2010. Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen. PTB, 2010. 86 p.

Neyezhmakov P. I. Kalibruvalni ta vymiriuvalni mozhlyvosti natsionalnykh metrolohichnykh instytutiv: vyznachennia ta protsedury JCRB i SOOMET z provedennia ekspertyzy [Calibration and measurement capabilities of National metrological institutes: determination and review procedures of JCRB and COOMET]. Ukrainskyi metrolohichnyi zhurnal, 2010, no. 2, pp. 48–53.

Available at: http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

ЕА‑4/02:1999. Expression of the uncertainty of measurement in calibration. European co-operation for Accreditaition, 1999. 79 p.

Novoselov O. A. Nailuchshaya izmeritel’naya vozmozhnost’ akkreditovannoi kalibrovochnoi laboratorii [The best measurement capability of an accredited calibration laboratory]. Tezisy dokladov XIV Mezhdunarodnogo nauchno-tekhnicheskogo seminara “Neopredelennost’ izmerenii: nauchnye, normativnye, prikladnye i metodicheskie aspekty” [Theses of reports XIV International Scientific and Technical Seminar Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects]. Sozopol’, 2017, pp. 77–78.

Gorskii Yu., Gorskaya Ya. Vnedrenie neopredelennosti izmerenii v Cheshskoi Respublike [Application of measurement uncertainty into Czech Republic]. Ukrainskyi metrolohichnyi zhurnal, 2007, no. 2, pp. 3–7.

Khorskii Yu. Otsenivanie neopredelennosti pri akkreditatsii kalibrovochnykh i ispytatel’nykh laboratorii [The uncertainties evaluation when accreditations the calibration and testing laboratories]. Systemy obrobky informatsiyi, 2008, no. 4 (71), pp. 15–18.

Konstantinova V. R. Nekotorye voprosy po otsenke neopredelennosti v laboratornoi praktike [Some practical issues on evaluation of uncertainty in laboratory practice]. Systemy obrobky informatsiyi, 2011, no. 1 (91), pp. 12–15.

EA‑4/02 M:2013. Evaluation of the uncertainty of measurement in calibration. European co-operation for Accreditaition, 2013. 75 p.

M3003:2012. The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement. Edition 3. United Kingdom Accreditation Service, 2012. 82 p.

Zakharov I. P., Klimova E. A. Primenenie metoda ekstsessov dlya polucheniya dostovernoi otsenki rasshirennoi neopredelennosti [Application of kurtosis method to obtain reliable estimate of coverage factor]. Systemy obrobky informatsiyi, 2014, no. 3 (119), pp. 24–28.

Zakharov I. P., Klimova E. A. Raschet znachenii koeffitsienta St’yudenta dlya drobnogo chisla stepenei svobody [Calculation of values of t-factor for fractional degrees of freedom]. Systemy obrobky informatsiyi, 2010, no. 4 (85), pp. 43–47.

Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes. Paris, BIPM, 1999. 48 p.

Zakharov I. P., Kukush V. D. Teoriya neopredelen­nosti v izmereniyakh [The theory of uncertainty in measurement]. Khar’kov, Konsum Publ., 2002. 256 p.

DSTU GOST ISO 5725–3:2005. Tochnist’ (pra­vyl’nist’ ta pretseziynist’) metodiv ta rezul’tativ vymiry­uvan’. Chastyna 3. Promizhni pokaznyky pretsyziynos­ti standartnoho metodu vymiryuvannya [Ukrainian State Standard ISO 5725–3:2005 Accuracy (true­ness and precision) of measurement methods and results. Part 3: Intermediate measures of the pre­cision of a standard measurement method]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart, 2006. 38 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДСТУ ISO/IEC17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Київ, 2007. 28 с.

ILAC-P 14:01/2013. ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. NEQ, 2013. 14 р.

DKD 3:2010. Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen. РТВ, 2010. 86 р.

Неєжмаков П. І. Калібрувальні та вимірю¬вальні можливості національних метроло¬гічних інститутів: визначення та процедури JCRB і СООМЕТ з проведення експертизи. Український метрологічний журнал. 2010. № 2. С. 48–53.

URL: http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

ЕА 4/02:1999. Expression of the uncertainty of measurement in calibration. European co-operation for Accreditaition, 1999. 79 p.

Новоселов О. А. Наилучшая измерительная возможность аккредитованной калибровоч¬ной лаборатории. Неопределенность изме¬рений: научные, нормативные, прикладные и методические аспекты: Тез. докл. XIV Меж¬дунар. науч. — техн. семинара (Созополь, 8 сентября 2017). Созополь, Болгария. 2017. С. 77–78.

Горский Ю., Горская Я. Внедрение неопреде¬ленности измерений в Чешской Республике. Український метрологічний журнал. 2007. № 2. С. 3–7.

Хорский Ю. Оценивание неопределен¬ности при аккредитации калибровочных и испытательных лабораторий. Системи оброб¬ки інформації. 2008. Вип. 4 (71). С. 15–18.

Константинова В. Р. Некоторые вопросы по оценке неопределенности в лабораторной практике. Там же. 2011. Вип. 1 (91). С. 12–15.

EA 4/02 M:2013. Evaluation of the uncertainty of measurement in calibration.

M3003:2012. The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement. Edition 3.

Захаров И. П., Климова Е. А. Применение метода эксцессов для получения достоверной оценки расширенной неопределенности. Сис¬теми обробки інформації. 2014. Вип. 3 (119). С. 24–28.

Захаров И. П., Климова Е. А. Расчет значений коэффициента Стьюдента для дробного числа степеней свободы. Там же. 2010. Вип. 4 (85). С. 43–47.

Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes. Paris, 14 October 1999.

Захаров И. П., Кукуш В. Д. Теория неопреде¬ленности в измерениях: учеб. пособие. Харь¬ков: Консум, 2002. 256 с.

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725–3:2005. Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювань. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання. Київ, 2006. 38 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345