DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2018.134129

Оцінка характеристик якості програмного забезпечення еталонних повірочних установок лічильників газу

Микола Васильович Кузь, Віталія Миколаївна Андрейко

Анотація


 В умовах сучасних ринкових відносин часто постає питання вибору певного продукту серед однотипних аналогів. Однак навіть за умови, що з-поміж кількох програмних продуктів обрано найкращий (із найбільшим числовим значенням узагальненого показника якості), перед споживачем постає питання, чи є достатнім рівень якості цього програмного продукту для вирішуваної ним однієї чи ряду задач і функцій. Тому необхідним є розроблення шкали рівнів якості (кваліметричної шкали) програмних продуктів. Вирішенням цієї проблеми є розроблення кваліметричної шкали для визначення рівня якісних показників програмних продуктів та оцінка її адекватності на основі експериментальних даних оціночних елементів метрик якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки. Розроблено моделі кваліметричних шкал програмних продуктів: рівномірна інтервальна (або кількісна) шкала, шкали на основі узагальненої функції бажаності Харрінгтона та на основі чисел ряду Фібоначчі (“Золотого перетину”). Для визначення адекватності розроблених моделей кваліметричних шкал проаналізовано кількість оцінок, визначених за цими функціями. За результатами аналізу встановлено, що слід надавати перевагу в застосуванні функції Фібоначчі (“Золотого перетину”) над функцією Харрінгтона та лінійною функцією при вирішенні задачі побудови кваліметричних шкал програмних продуктів. Використання розробленої шкали дасть змогу здійснювати кількісну оцінку результатів визначення якісних показників програмних продуктів.


Ключові слова


Програмне забезпечення; Засоби вимірювальної техніки; Кваліметрична шкала; Програмний продукт; Якісні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


State Standard 28195–99. Evaluation of the quality of software. General. Moscow, Standartinform Publ., 2000. 20 p. (in Russian).

Andreiko V. M. Kvalimetrija proghramnogho zabezpechennja zasobiv vymirjuvanj [Qualimetry of measuring instruments software]. Ivano-Frankivsk, Symphony forte Publ., 2016. 120 p. (in Ukrainian).

Kuz M. V., Solovko Ya.T., Andreiko V. M. Methodology of formation of generalized software quality criteria under uncertainty. Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute. Information technologies and computer equipment, 2015, no. 3, pp. 104–107 (in Ukrainian).

Kuz M. V., Andreiko V. M. Qualimetric schools of software products. Quality Control Tools and Techniques, 2016, no. 36, pp. 54–62 (in Ukrainian).

Pichkalev A. V. Generalized Harrington’s desirability function for the comparative analysis of technical facilities. The Research of the Science City, 2012, no. 1, pp. 25–28.

Kablova T. B. General review of approaches to interview phenomenon of “Gold Current”: from day to modern. Culture of Ukraine, 2011, no. 35, pp. 132–139 (in Ukrainian).

Vasyutinskiy N. A. The golden proportion. Mos¬cow, Publishing house “Young Guard”, 1990. 238 p.

Andreiko V. M. [Investigation of the adequacy of the caliber scales of software products]. Vyklyk informacijnogho suspiljstva: problemy masovoji komunikaciji ta informacijnykh tekhnologhij: naukovi pratsi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferenciji [Challenge of the Information Society: Problems of Mass Communication and Information Technologies: scientific proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytsky, 5–6 May 2017, pp. 3–7 (in Ukrainian).

Kuz M. V., Andreiko V. M. [Improvement of the appraisal scale of software quality indicators]. Suchasni prylady, materialy i tekhnologhiji dlja nerujnivnogho kontrolju i tekhnichnoji diaghnostyky mashynobudivnogho i naftoghazopromyslovogho obladnannja: naukovi pratsi VIII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferenciji pam’jati profesora Ighorja Kisilja [Modern appliances, materials and technologies for non-professional control and technical diagnostics of machine-building and oil & gas-machine equipment: scientific proceedings of the VIII International Scientific and Technical Conference of the memory of Professor Igor Kisil]. Ivano-Frankivsk, 14–16 November 2017, pp. 3–7 (in Ukrainian).

International Standard 14598–1:2004. Information technology. Software product evaluation. Part 1: General overview. Kyiv, Ukraine DSSU, 2006. 17 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГОСТ 28195–99. Оценка качества программных средств. Общие положения. Москва, 2000. 20 с.

Андрейко В. М. Кваліметрія програмного забезпечення засобів вимірювань: монографія. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 120 с.

Кузь М. В., Соловко Я. Т., Андрейко В. М. Методологія формування узагальненого критерію якості програмного забезпечення в умовах невизначеності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 5. С. 104–107.

Кузь М. В., Андрейко В. М. Кваліметричні шкали програмних продуктів. Методи та прилади контролю якості. 2016. № 1(36). С. 54–62.

Пичкалев А. В. Обобщенная функция желательности Харрингтона для сравнительного анализа технических средств. Исследования наукограда. 2012. № 1. С. 25–28.

Каблова Т. Б. Загальний огляд підходів до тлумачення феномену “Золотого перетину”: від давнини до сучасності. Культура України. 2011. Вип. 35. С. 132–139.

Васютинский Н. А. Золотая пропорция. Москва: Мол. гвардия, 1990. 238 с.

Андрейко В. М. Дослідження адекватності кваліметричних шкал програмних продуктів. Виклик інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 5–6 травня 2017). Івано- Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2017. С. 3–7.

Кузь М. В., Андрейко В. М. Удосконалення оціночної шкали показників якості програм¬ного забезпечення. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і тех¬нічної діагностики машинобудівного і нафтога¬зопромислового обладнання: матеріали 8-ї між¬нар. наук.-техн. конф. пам’яті професора Ігоря Кісіля (Івано-Франківськ, 14–16 листопада 2017). Івано-Франківськ, 2017. С. 145–146.

ДСТУ ISO/ IEC 14598–1:2004. Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598– 1:1999, IDT). Київ, 2006. 17 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345