DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2018.155669
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Внутрішньолабораторний контроль якості результатів калібрування

Вікторія Григорівна Васильєва, Галина Аркадіївна Примакова, Любов Миколаївна Домненко, Андрій Олександрович Меженський

Анотація


 Статтю присвячено питанням внутрішньолабораторного контролю якості вимірювань у калібрувальній лабораторії. Це є важливим для контролю та підтримання належної калібрувальної спроможності лабораторії. На сьогодні існують нормативні документи, в яких описано методи контролю внутрішніх показників якості аналітичних вимірювань. Проаналізувавши всі можливі варіанти порівняння показників якості результатів вимірювання з критичними значеннями в аналітичних лабораторіях та адаптувавши їх до особливостей вимірювання у калібрувальній лабораторії, продемонстровано методи визначення критичних меж при порівняльних вимірюваннях в умовах повторюваності та проміжної прецизійності.

Невизначеність вимірювання при калібруванні складається із ефектів невизначеності, які вносять: еталонне обладнання, випробувальне обладнання, оператор, який проводить калібрування, зовнішні умови, методика калібрування та розрахунку, засіб вимірювальної техніки (ЗВТ), який підлягає калібруванню. Виходячи із загальновідомої практики, калібрувальна спроможність лабораторії має бути у три-п’ять разів меншою, ніж невизначеність тих ЗВТ, які калібрує ця лабораторія. Для підтримання такого рівня калібрувальної спроможності потрібно вчасно калібрувати еталони та випробувальне обладнання (проводити внутрішнє перевіряння випробувального обладнання), валідувати методики калібрування, брати участь у міжлабораторних звіреннях для визначення лабораторного зміщення та проводити внутрішньолабораторний контроль показників якості результатів вимірювання при калібруванні.

Запропоновано декілька методів внутрішньолабораторного контролю результатів вимірювання у калібрувальній лабораторії, а саме оцінку узгодженості результатів вимірювання при калібруванні в умовах проміжної прецизійності зі змінними факторами ‟оператор”, ‟час” та визначення меж повторюваності.


Ключові слова


Внутрішньолабораторний контроль; Повторюваність; Прецизійність; Проміжна прецизійність; Критичні межі

Повний текст:

PDF

Посилання


State Standard 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration labo-ratories. Kyiv, SE “UkrNDNC” Publ., 2017. 30 p. (in Ukrainian).

Volodarskiy E., Koshevaya L., Rakovets N. Vnutrilaboratornyj kontrol’ kachestva. Sovremennye podhody [Intralaboratory Quality Control. Modern Approaches]. Information Technology and Computer Engineering, 2010, no. 3, pp. 95‒101 (in Russian).

State Standard 5725–3:2005. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and re-sults. Part 3. Alternative designs for accuracy studies. Kyiv, State Standard of Ukraine, 2006. 40 p. (in Ukrainian).

State Standard 5725–6:2005. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 6. Use in practice of accuracy values. Kyiv, State Standard of Ukraine, 2006. 54 p. (in Ukrainian).

State Standard 76:2008. Metrology. Internal control of quantitative chemical analysis result’s accuracy. Kyiv, State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy, Ukraine, 2009. 156 p. (in Ukrainian).

Vasylieva V., Prymakova H., Domnenko L., Mezhenskyi A. Vnutrіshn’olaboratornij kontrol’ yakostі rezul’tatіv vimіryuvannya [Within-laborato¬ry Quality Control of Calibration Results]. Metrology and Measuring Technique: theses of the reports of the XI International Scientific and Technical Conference. Kharkiv, 2018, p. 51 (in Ukrainian).

State Standard 5725–2:2005. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2. Basic method for the determination of repeatability of a standard measurement method. Kyiv, State Standard of Ukraine, 2006. 49 p. (in Ukrainian).

Volodarskiy E., Koshevaya L. Tekhnicheskie aspekty akkreditacii ispytatel’nyh laboratorij [Technical Aspects of Accreditation Testing Laboratories]. Vinnytsia, VNTY Publ., 2013. 271 p. (in Russian).

State Standard 5725–1:2005. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 1. General principles and definitions. Kyiv, State Standard of Ukraine, 2006. 31 p. (in Ukrainian).

NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods. Approved Guideline ‒ Second Edition. NCCLS document EP5-A2 (ISBN1–56238–542–9). Pennsylvania 19087–1898, USA, 2004. 40 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій [Чинний від 2018–01–01]. Київ: УкрНДНЦ, 2017. 30 с.

Володарский Е. Т., Кошевая Л. А., Раковец Н. А. Внутрилабораторный контроль качества. Современные подходы. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2010. № 3. С. 95‒101.

ДСТУ ГОСТ ISO 5725–3:2005. Точність (правильність i прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання [Чинний від 2006–07–01]. Київ: Держстандарт України, 2006. 40 с.

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725–6:2005. Точність (правильність і прецизійність) методів та резуль¬татів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці [Чинний від 2006–07–01]. Київ: Держстандарт України, 2006. 54 с.

ДСТУ-Н РМГ 76:2008. Метрологія. Внутрішній контроль якості кількісного хімічного аналізу [Чинний від 2009–01–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 156 с.

Васильєва В. Г., Примакова Г. А., Домненко Л. М., Меженський А. О. Внутрішньолабораторний контроль якості результатів вимірювання. Метрологія та вимірювальна техніка: тези доп. XI Міжнар. наук. — техн. конф. (Харків, Україна, 9‒11 жовтня 2018). Харків, 2018. С. 51.

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725–2:2005. Точність (правильність і прецизійність) методів і результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання [Чинний від 2006–07–01]. Київ: Держстандарт України, 2006. 49 с.

Володарский Е. Т., Кошевая Л. А. Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий: монография. Винница: ВНТУ, 2013. 271 с.

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725–1:2005. Точність (правильність і прецизійність) методів і результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення [Чинний від 2006–07–01]. Київ: Держстандарт України, 2006. 31 с.

NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods. Approved Guideline ‒ Second Edition. NCCLS document EP5-A2 (ISBN1–56238–542–9). Pennsylvania 19087–1898, USA, 2004. 40 p.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345