DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2019.174215

Деякі проблеми науково-технічного перекладу нормативних документів

Олександр Іванович Колбасін, Наталія Михайлівна Маслова

Анотація


На цей час в Україні продовжується процес гармонізації національного законодавства в галузі метрології відповідно до європейських вимог. Цей процес є складним та неоднозначним, проблема високої якості перекладу міжнародних та європейських нормативних документів й еквівалентності текстів стандартів є ще далекою від остаточного вирішення.

Розглянуто основні вимоги, що висувають до технічних перекладів, та найбільш вагомі труднощі, які супроводжують цю діяльність. Оцінено відмінності між україномовним та англомовним технічними текстами. Описано стан діяльності в сфері науково-технічної термінології в Україні.

Наведено чимало прикладів неправильних і неточних перекладів, а також неоднозначності використання термінів у деяких нормативних документах, технічних описах ‒ як закордонних, так і вітчизняних. Показано, що іноді некоректні переклади викривлюють та спотворюють зміст нормативних документів, що, в свою чергу, ускладнює роботу метрологів, приладобудівників тощо.

Розглянуто невелику дискусію авторів із фахівцями Національного університету ‟Львівська політехніка” щодо застосування термінів ‟невизначеність вимірювань” та ‟непевність вимірювань”.

Запропоновано шляхи вирішення проблеми підвищення якості науково-технічного перекладу нормативних документів. Автори висловлюють свою думку стосовно цього питання і пропонують два майже протилежні на¬прямки вирішення вказаної проблеми. Перший шлях є більш традиційним і передбачає всебічний розвиток перекладацької справи, а другий, навпаки, пропонує ввести застосування нормативних документів, виданих мовою оригіналу (англійською), і спрямувати зусилля на підвищення рівня знання іноземних мов серед фахівців, особливо в технічному аспекті.


Ключові слова


гармонізація; переклад; стандарт; словник; термін; термінологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Rytsar B.Ie. Standartyzatsiia terminolohii — chynnyk utverdzhennia derzhavnosti krainy [Standardization of terminology is a factor in the establishment of the statehood of the country]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2001, no. 1, pp. 30–32 (in Ukrainian).

Peters P. The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge University Press, 2004. 608 р.

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 95. Moduli otsinky vidpovidnosti, yaki vykorystovuiutsia dlia rozroblennia protsedur otsinky vidpovidnosti [Conformity assessment modules used to develop conformity assessment procedures]. Dated January 13, 2016 (in Ukrainian).

International Standard 62052-11:2012. Electricity metering equipment (АС). General requirements, tests and test conditions. Part 11: Metering equipment. Kyiv, Ukraine DSSU, 2012. 39 p. (in Ukrainian).

Hinzburh M. Markuvannia pobutovykh elektrolamp: terminolohichni problemy rozrobliuvanoho tekhnichnoho rehlamentu [Marking of household electric lamps: terminological problems of the developed technical regulations]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2008, no. 2, pp. 20–22 (in Ukrainian).

Klymenko B. V. Standarty DSTU IES: khata bez fundamenta… [Standards DSTU IEC: A house without a foundation…]. Visnyk NTU ‟KhPI”. Seriia: Problemy udoskonalennia elektrychnykh mashyn i aparativ. Teoriia i praktyka, 2014, no. 41(1084), pp. 92‒125 (in Ukrainian).

Available at: http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1968/ PDF/ukpga_19680029_en.pdf

IEC 60268-2 (1987). Sound system equipment. Part 2: Explanation of general terms and calcula¬tion methods. 31 p.

Belyaev Y. A. Anhlo-russkiy slovar trudnostey nauchno-tekhnicheskoi leksiki. [English-Russian dictionary of difficulties of scientific and techni¬cal vocabulary]. Moscow, R. Valent Publ., 2007. 346 p. (in Russian).

Luginskiy Ya.N. (Ed.). Slovar po elektrotekhnyke. Anhlyyskyy, nemetskyy, frantsuzskyy, nyderlandskyy, russkyy [Dictionary of Electrical Engineering. English, German, French, Dutch, Russian]. Moscow, Russkiy yazik Publ., 1985. 480 p. (in Russian).

Slovar’ tekhnycheskykh termynov na 11 yazykakh [Dictionary of technical terms in 11 languages]. Moscow, OOO ‟Izdatel’stvo AST” Publ., 2004. 1104 p. (in Russian).

State Standard 16504-81. Systema hosudarstvennikh yspitanyi produktsyy. Yspitanyia i kontrol kachestva produktsyy. Osnovnie termyni i opre¬delenyia [The state system of testing products. Product test and quality inspection. General terms and definitions]: i. 36, 81. Moscow, Standartinform Publ., 1981. 20 p. (in Russian).

OIML Document D9. Principles of metrological supervision. Edition 2004.

State Standard OIML D 9:2008. Metrolohiia. Pryntsypy metrolohichnoho nahliadu [Metrology. Principles of metrological supervision] (OIML D 9:2004, IDT) (in Ukrainian).

Wikipedia. Available at: http://https://en.wikipe-dia.org/wiki/Terminal_(electronics)

Bubela T., Stoliarchuk P. Shchodo traktuvannia termina ‟nepevnist rezultativ vymiriuvan” [Re¬garding the interpretation of the term ‟uncertainty of measurement results”]. The problems of Ukrainian terminology: proceedings of the International Scientific Conference. Lviv, 25–27 September 2014, pp. 32‒33 (in Ukrainian).

Chalyi V. P. Kontseptsiia nepevnosti u vymiriuvanni (deiaki filosofsko-interpretatsiini ta prykladni aspekty) [Concept of measurement uncertainty (some philosophical and interpretative and applied aspects)]. Systemy obrobky infjrmatsiyi, 2011, no. 1 (91), pp. 19–23 (in Ukrainian).

Chalyi V. P., Chala O. V. Pokhybka, nevyznachenist chy nepevnist u vymiriuvanni? [Error, uncertainty or incertitude in measurement?] Systemy obrob¬ky infjrmatsiyi, 2015, no. 6 (131), pp. 143–146 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рицар Б. Є. Стандартизація термінології — чинник утвердження державності країни. Стандартизація, сертифікація, якість. 2001. № 1. С. 30–32.

Peters P. The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge University Press, 2004. 608 р.

Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності. Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р.

ДСТУ IEC 62052-11:2012. Засоби вимірюван¬ня електричної енергії змінного струму. За¬гальні вимоги, випробування та умови випро-бування. Частина 11. Лічильники електричної енергії (IEC 62052-11:2003, IDT). Київ, 2012. 39 с.

Гінзбург М. Маркування побутових електроламп: термінологічні проблеми розроблюва¬ного технічного регламенту. Стандартизація, сертифікація, якість. 2008. № 2. С. 20–22.

Клименко Б. В. Стандарти ДСТУ ІЕС: хата без фундаменту… Вісник НТУ ‟ХПІ”. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апа¬ратів. Теорія і практика. Харків: НТУ ‟ХПІ”, 2014. № 41(1084). С. 92‒125.

URL: http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1968/PDF/ ukpga_19680029_en.pdf(дата звернення 15.09.2018).

IEC 60268-2 (1987). Sound system equipment. Part 2: Explanation of general terms and calculation methods. 31 р.

Беляев И. А. Англо-русский словарь труднос¬тей научно-технической лексики. Москва: Р. Валент, 2007. 346 с.

Словарь по электротехнике. Английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. Под ред. Я. Н. Лугинского. Москва: Русский язык, 1985. 480 с.

Словарь технических терминов на 11 языках. Москва: ООО ‟Издательство Астрель”: ООО ‟Издательство АСТ”, 2004. 1104 с.

ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения: п.п. 36, 81. Москва, 1981. 20 с.

OIML D9. Principles of metrological supervision. Edition 2004.

ДСТУ OIML D 9:2008. Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDT) [Чинний від 2008–09–01].

Wikipedia. URL: http://https://en.wikipedia.org/ wiki/Terminal_(electronics)

Бубела Т., Столярчук П. Щодо трактування терміна ‟непевність результатів вимірювань”. Проблеми української термінології: матеріали міжнар. наук. конф., 25–27 вересня 2014 р.: зб. наук. пр. Львів, 2014. С. 32–33.

Чалий В. П. Концепція непевності у вимірю¬ванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти). Системи обробки інфор-мації. 2011. Вип. 1 (91). С. 19–23.

Чалий В. П., Чала О. В. Похибка, невизначе¬ність чи непевність у вимірюванні? Системи обробки інформації. 2015. Вип. 6 (131). С. 143– 146.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345