DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2020.208641
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Новий державний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань

Павло Іванович Неєжмаков, Юрій Федорович Павленко, Валерій Іванович Огар, Олена Михайлівна Васильєва, Сергій Романович Кирієнко

Анотація


Статтю присвячено огляду основних результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувались під час удосконалення державного первинного еталона одиниці девіації частоти. Наведено аналіз ситуації, яка склалась у галузі вимірювання параметрів частотно-модульованих коливань в Україні й привела до необхідності вдосконалення створеного в 1996 р. ДПЕ одиниці девіації частоти, а саме до необхідності суттєвого підвищення метрологічних характеристик і розширення функційних можливостей еталона. Оскільки одним із кардинальних рішень при вдосконаленні еталона стало використання в ньому цифрових генераторів сигналів, які побудовані на базі DDS-технології (прямого цифрового синтезу) і її подальшої версії – Trueform, у статті викладено результати ретельного аналізу метрологічних можливостей цих генераторів, розроблених оригінальних методів їх дослідження і одержаних нових результатів щодо їхніх характеристик у режимі ЧМ.

Під час удосконалення в еталоні використано і досліджено новий спосіб прийому ЧМ сигналу, що ґрунтується на використанні аналізатора спектра і опції – аналого-цифрового демодулятора. Проведено автоматизацію керуючих і обчислювальних операцій на еталоні на базі програми Labview.

У результаті роботи створено еталонний комплекс, який за своїми метрологічними характеристиками і функційними можливостями здатний калібрувати не тільки ЗВТ в галузі ЧМ, а й широку номенклатуру радіовимірювальних приладів як приймального, так і генеруючого видів.

Ключові слова


частотна модуляція; девіація частоти; цифрові генератори сигналів; еталон; невизначеність

Повний текст:

PDF

Посилання


Cartyanu G. Chastotnaya modulyatsiya [Frequency modulation]. 2nd ed. Bucharest, Meridianе Publ., 1964. 672 p. (in Russian).

Zenkovich A.V. Iskazheniya chastotno-modulirovannyih kolebaniy [Distortion of frequency-modulated oscillations]. Moscow, Soviet Radio Publ., 1974. 296 p. (in Russian).

DETU 09-03-96. Tekhnichnyi opys [Technical description]. 2019. 70 p. (in Ukrainian).

Keysight Technologies. Rukovodstvo po vyboru generatorov signalov Keysight [Keysight Signal Generator Selection Guide] (in Russian). Available at: https://www.keysight.com/ru/ru/assets/7018-03356/technical-overviews/5990-9956.pdf

Ridiko L. DDS: pryamoy tsifrovoy sintez chastotyi [DDS: direct digital frequency synthesis]. Components and Technologies, 2001, no. 7 (in Russian). Available at: https://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_07_50.pdf

Tekhnologiya generatsii signalov Trueform [Trueform signal generation technology] (in Russian). Available at: https://www.astena.ru/trueform.html

Kotelnikov V.A. Teoriya potentsialnoy pomehoustoychivosti [The theory of potential noise immunity]. Moscow, Gosenergoizdat Publ., 1956. 151 p. (in Russian).

Pavlenko Yu.F., Spanion P.A. Izmerenie parametrov chastotno-modulirovannyih kolebaniy [Measurement of parameters of frequency-modulated oscillations]. Moscow, Radio i Svyaz Publ., 1986. 208 p. (in Russian).

Popov V., Pavlenko Yu. (Eds.). Metrologicheskoe obespechenie izmeriteley modulyatsii [Metrological support of modulation meters]. Moscow, Voyennoye Izdatelstvo, 1992. 192 p. (in Russian).

Mizhnarodnyi slovnyk z metrolohii – Osnovni y zahalni poniattia ta poviazani z nym terminy (VIM) vydannia 3-tie [International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM 3rd edition)]. NSC “Institute of Metrology”. 2008. 69 p. (in Ukrainian).

R&S®FSWP-K7 Analog Modulation Analysis User Manual, 193 p. Available at: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_manuals/user_manual/1177_5691_01/FSWP_K7_AnalogModulationAnalysis_UserManual_en_08.pdf

Ogar V.I., Rarog R.M. Avtomatуzatsiia etalona DCh [Automation of the MS standard]. Metrology and Measurement Techniques: Proceedings of XI International Scientific and Technical Conference. Kharkiv, 2018, p. 36 (in Ukrainian).

Zenkovich A.V., Ballo V.L., Dobrovolsky V.B. Izmerenie nelineynyih iskazheniy chastotno-modulirovannyih signalov pryamogo tsifrovogo sinteza [Nonlinear distortion measurement of FM DDS signals]. Measurement Techniques, 2018, no. 4, pp. 43–48 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-4-43-48


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Картьяну Г. Частотная модуляция. Пер. с румынского. 2-е изд. Бухарест: Меридиане, 1964. 672 с.

Зенькович А.В. Искажения частотно-модулированных колебаний. Москва: Советское радио, 1974. 296 с.

ДЕТУ 09-03-96. Технічний опис. 2019. 70 с.

Keysight Technologies. Руководство по выбору генераторов сигналов Keysight. URL: https://www.keysight.com/ru/ru/assets/7018-03356/technical-overviews/5990-9956.pdf

Ридико Л. DDS: прямой цифровой синтез частоты. Компоненты и технологии. 2001. № 7. URL: https://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_07_50.pdf

Технология генерации сигналов Trueform. URL: https://www.astena.ru/trueform.html

Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. Москва: Госэнергоиздат, 1956. 151 с.

Павленко Ю.Ф., Шпаньон П.А. Измерение параметров частотно-модулированных колебаний. Москва: Радио и связь, 1986. 208 с.

Метрологическое обеспечение измерителей модуляции: учеб.-метод. пособ. Под ред. В.И. Попова и Ю.Ф. Павленко. Москва: Военное издательство, 1992. 192 с.

Міжнародний словник з метрології – Основні й загальні поняття та пов’язані з ним терміни (VIM). Видання 3-тє: переклад ННЦ “Інститут метрології”. 2008. 69 с.

R&S®FSWP-K7 Analog Modulation Analysis User Manual, 193 p. URL: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_manuals/user_manual/1177_5691_01/FSWP_K7_AnalogModulationAnalysis_UserManual_en_08.pdf

Огар В.І., Рарог Р.М. Автоматизація еталона ДЧ. Метрологія та вимірювальна техніка: тези доп. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. Харків: ННЦ “Інститут метрології”, 2018. С. 36.

Зенькович А.В., Балло В.Л., Добровольский В.Б. Измерение нелинейных искажений частотно-модулированных сигналов прямого цифрового синтеза. Измерительная техника. 2018. № 4. С. 43–48. doi: https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-4-43-48

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345