Обґрунтування методики оперативного дослідження експлуатаційної надійності кислотостійких бетонів при дії кліматичних циклів “заморожування – відтавання” ультразвуковим імпульсним методом

Автор(и)

  • Яків Сєріков Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, 61002, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2023.291933

Ключові слова:

кислотостійкі бетони; морозостійкість; експлуатація; випробування; ультразвуковий імпульсний метод

Анотація

Визначення експлуатаційної надійності, довговічності будівельних об’єктів є одним із важливих завдань у будівництві. Одним із найменш вивчених аспектів для бетону є сумісний вплив на його міцність, експлуатаційну надійність циклічних кліматичних навантажень із заморожування та відтавання, особливо в тому разі, якщо такі навантаження супроводжуються зволоженням із наступним заморожуванням бетону. Особливо важливим є вирішення цього завдання для кислотостійких бетонів, які широко використовують у різних галузях для спорудження площадок, на яких розвантажують, розподіляють чи використовують агресивні матеріали та рідини – кислоти, луги тощо. Клас бетонів за морозостійкістю визначають на етапі їх виготовлення із застосуванням регламентованих руйнівних методів. Такі методи передбачають випробування спеціально виготовлюваних зразків бетону для визначення їх міцності пресовим навантаженням після серії циклів “заморожування – відтавання”, які проводять у морозильній камері. Необхідність визначення міцності кислотостійких бетонів у процесі експлуатації будівельного об’єкта обумовлюється тим, що його насичення в реальних умовах відбувається не тільки водою, а й розчином агресивного середовища, що може активізувати зниження його міцності, а отже – зниження експлуатаційної надійності. Наведені результати проведених експериментів свідчать про реальну можливість визначення міцності кислотостійких бетонів у процесі експлуатації із застосуванням ультразвукового імпульсного методу.

Посилання

ДСТУ Б А.1.1-5-94. Система стандартизації і нормування в будівництві. Загальні фізико-технічні характеристики експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-47-96. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги (ГОСТ 10060.0-95).

Lapovska S.D., Krasnianskyi G.Iu., Klapchenko V.I., Aznaurian I.O. Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 907. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020), Kharkiv, Ukraine. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012039

Gou Y., Zhang L., Liu C., Zhang H. et al. Investigation of freeze-thaw mechanism for crumb rubber concrete by the online strain sensor. Measurement, 2021, vol. 174. doi: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109080

Gorzelańczyk T., Schabowicz K., Szymków M. Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej. Welding Technology Review, 2016, vol. 88, no. 10 (in Polish). doi: https://doi.org/10.26628/wtr.v88i10.682

Шутенко Л.М., Сєріков Я.О., Золотов М.С. та ін. Дослідження будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль: монографія. Харків: ІОЦ ХНАМГ, 2009. 260 с.

Auberg R. Application of CIF-Test in practise for reliable evaluation of frost resistance of concrete. International RILEM Workshop on Frost Resistance of Concrete, 2002, рp. 255–267. URL: https://www.rilem.net/publication/publication/29?id_papier=2014

ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності.

Сєріков Я.О., Назаренко Л.А. Підвищення достовірності результатів вимірювання при дослідженні надійності будівельних конструкцій ультразвуковим імпульсним методом у виробничих умовах. Український метрологічний журнал. 2022. № 2. С. 21–27. doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2022.263875

Сєріков Я.О. Розроблення приладів для системи моніторингу міцністних характеристик бетону в експлуатованих будинках і спорудах на основі ультразвукового імпульсного методу. Метрологія та прилади. 2019. № 2. С. 22–27. doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(2)2019.22-27

References

DSTU B A.1.1-5-94. System of standardization and rationing in construction. General physical and technical characteristics, operational properties of building materials. Terms and Definitions (in Ukrainian).

DSTU B V.2.6-2:2009. Concrete and reinforced concrete products. General technical conditions (in Ukrainian).

DSTU B V.2.7-47-96. Building materials. Concretes. Methods of determining frost resistance. General requirements (GOST 10060.0-95) (in Ukrainian).

Lapovska S.D., Krasnianskyi G.Iu., Klapchenko V.I., Aznaurian I.O. Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 907. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020), Kharkiv, Ukraine. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012039

Gou Y., Zhang L., Liu C., Zhang H. et al. Investigation of freeze-thaw mechanism for crumb rubber concrete by the online strain sensor. Measurement, 2021, vol. 174. doi: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109080

Gorzelańczyk T., Schabowicz K., Szymków M. Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej. Welding Technology Review, 2016, vol. 88, no. 10 (in Polish). doi: https://doi.org/10.26628/wtr.v88i10.682

Shutenko L.M., Serikov Ya.O., Zolotov M.S. et al. Doslidzhennya budivelnykh materialiv, konstruktsiynykh elementiv budynkiv i sporud ta mekhanichnykh system neruynivnymy metodamy na osnovi pruzhnykh khvyl: monohrafiya [Research of building materials, structural elements of buildings and structures and mechanical systems by non-destructive methods based on elastic waves: monograph]. Kharkiv, 2009. 260 p. (in Ukrainian).

Auberg R. Application of CIF-Test in practise for reliable evaluation of frost resistance of concrete. International RILEM Workshop on Frost Resistance of Concrete, 2002, рp. 255–267. Available at: https://www.rilem.net/publication/publication/29?id_papier=2014

DSTU B V.2.7-226:2009. Building materials. Concretes. Ultrasonic method of determination of strength (in Ukrainian).

Serikov Ya.O., Nazarenko L.A. Pidvyshchennya dostovirnosti rezultativ vymiryuvannya pry doslidzhenni nadiynosti budivelnykh konstruktsiy ultrazvukovym impulsnym metodom u vyrobnychykh umovakh [Improving the reliability of measurement results when studying the reliability of building structures with the ultrasonic pulse method under production conditions]. Ukrainian Metrological Journal, 2022, no. 2, pp. 21–27 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2022.263875

Serikov Ya.O. Rozrobka pryladiv dlya systemy monitorynhu mitsnistnykh kharakterystyk betonu v ekspluatovanykh budynkakh i sporudakh na osnovi ultrazvukovoho impulsnoho metodu [Development of Devices for the System of Monitoring the Strength Features of Concrete in Operated Buildings and Structures Based on the Ultrasonic Pulse Method]. Metrology and Instruments, 2019, no. 2, pp. 22–27 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(2)2019.22-27

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Номер

Розділ

Статті