DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2015.101291

Дослідження особливостей застосування тепловізорів у промислових умовах

Наталія Євгенівна Гоц, Юлія Миколаївна Дзіковська, Роман Володимирович Кочан

Анотація


Проведено аналіз застосування тепловізорів для вимірювання температури та градієнта температури у нормальних та робочих умовах експлуатації. Сформульовано особливості використання тепловізорів у промисловості. Визначено фактори, які безпосередньо впливають на результати вимірювань температури та градієнта температури за інфрачервоним випроміненням. Показано причини виникнення методичної похибки вимірювання температури за випроміненням у реальних умовах виробництва. Обґрунтовано необхідність проведення додаткового калібрування тепловізорів у робочих умовах та запропоновано використовувати для цього протяжний еталонний випромінювач, який є сірим випромінювачем.

Ключові слова


Тепловізори; Вимірювання температури; Інфрачервоне випромінення; Калібрування; Еталонний випромінювач

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабко В.В. Математическая модель для диагностирования состояния изоляции работающей мощной электрической машины по ее тепловому портрету / В.В. Грабко, В.В. Грабко [Електронний ресурс] // Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 1. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/download/1316/763 2. Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение: пер. с фр. / Ж. Госсорг. – М.: Мир, 1988. – 399 с. 3. Тепловизионная акустотермографическая дефектоскопия конструкционных материалов / Н.И.Базалеев, В.В. Брюховецкий, В.Ф. Клепиков, В.В. Литвиненко // Вопросы атомной науки и техники. – 2011. – № 2. – С. 178–185. – (Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (97)). 4. Будадин О.Н. Тепловой метод неразрушающего контроля и диагностики технического состояния материалов, изделий и конструкций / О.Н. Будадин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/teplovoi-metod-nerazrushayushchego-kontrolya-i-diagnostikitekhnicheskogo-sostoyaniya-materiz 5. Основы термографии и тепловидения: учебник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://baltech.kz/catalog.php?catalog=164 6. Інформаційно-вимірювальна техніка: у 2 т. Т. 1 / М.М. Дорожовець [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 455 с. 7. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури: ДСТУ 3194:2005. – [Чинний від 2005-02-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 15 с. 8. Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки: ГОСТ Р 8.619-2006. – [Введ. 2006-07-24]. – М.: Стандартинформ, 2006. – 19 c. 9. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования : ГОСТ 8.395-80. – [Введ. 1981-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 8 c. 10. Засименко В.М. Основи теорії планування експерименту / В.М. Засименко. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 204 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345